REKRUTACJA 2020/2021

R

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rekrutacja uzupełniająca
Data: 16.08.2020r.

Informujemy, że organ prowadzący Żłobek - Publisher-Innowacje" realizuje projekt „Promyk Słońca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Projekt ma na celu poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 24 miejsc w żłobku przy ulicy Głównej 14 w Hażlachu oraz zapewnienie przez 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji dodatkowej uzupełniającej jest złożenie formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1) w terminie do 26.08.2020 r. w sekretariacie żłobka lub wysłanie go drogą mailową na adres żłobka: przedszkole@zajaczek.org.

Rekrutacja uzupełniająca
Data: 30.09.2019r.

Informujemy, że Publisher-Innowacje" realizuje projekt „Promyk Słońca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Projekt ma na celu poprawę dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 35 miejsc w żłobku przy ulicy Głównej 14 w Hażlachu oraz zapewnienie przez 12 miesięcy bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej jest złożenie formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1) w sekretariacie żłobka lub wysłanie go drogą mailową na adres żłobka przedszkole@zajaczek.org. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do uzyskania zakładanej liczby zgłoszeń.

Rekrutacja
Data: 06.05.2019r.

Zapraszamy do Niepublicznego Żłobka "Promyk Słońca" w Hażlachu.

Aby zapisać dziecko do Żłobka "Promyk Słońca" w ramach realizowanego projektu - zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa oraz dostarcz wymagane dokumenty (do pobrania poniżej) do biura projektu, które mieści się w siedzibie Przedszkola Zajączek (Hażlach, ul. Główna 14) do dnia 15 sierpnia 2019 roku, w godz. 11:00 - 15:00.

Uczestnikami projektu zostaną osoby zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, należące do jednej z poniższych grup:

  1. Podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3 – odnosi się to do osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Są to np. osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.
  2. Zatrudnione i wychowujące dzieci do lat 3 – dotyczy osób, które w dniu przystąpienia do projektu są pracujące (włącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek).
  3. Znajdujące się poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 – odnosi się to do osób, które w dniu przystąpienia do projektu są bezrobotne lub bierne zawodowo tj. do osób pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym – dotyczy osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub będą poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.

O kolejności na listach uczestników projektu w ramach poszczególnych grup będzie decydować liczba punktów obliczona na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie projektu. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania poniżej oraz w sekretariacie żłobka.

Projekt unijny
Data: 01.03.2019r.

"PUBLISHER-INNOWACJE" Emilia Gibiec realizuje projekt „Promyk Słońca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.

Celem głównym projektu „Promyk Słońca” jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i prowadzenie 1 placówki opieki nad dziećmi do lat 3, dysponującej 24 miejscami w gminie Hażlach.

Grupa docelowa:
- Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3,
- Osoby zatrudnione i wychowujące dzieci do lat 3,
- Osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.
W ramach projektu powstaną 24 nowe miejsca opieka nad dziećmi do lat 3 w gminie Hażlach.
Projekt realizowany od 1.03.2019 do 31.05.2021.
Wartość projektu: 1 020 148,94 zł
Dofinansowanie UE: 867 126,59 zł

Dokumenty do projektu

Regulamin projektu

POBIERZ

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 - POBIEZRZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 2 - POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - POBIERZ

Dane uczestników projektu

Załącznik 4 - POBIERZ

Lista uczestników projektu

Załącznik nr 5 - POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 6 - POBIERZ